خدمات شرکت مهندسی خدماتی سبز افشان

فروش و تولید انواع گیاهان

Selling and producing various plants

نگهداری فضای سبز

maintenance services

طرح , اجرا و نظارت فضای سبز

landscaping

آبرسانی مکانیزه و هوشمند

irrigation system

نورپردازی

outdoor lighting

محوطه سازی

hardscaping